• دو خروجی
  • قدرتمند
  • دوطرفه

پمپ های پیستونی مستقیم مدل BHD:

ظرفیت این مدل از پمپ های ABER از  ۲۰+۲۰ cc/rot تا cc/rot ۸۳+۴۲ می باشد.
ویژگی خاص این پمپ ها داشتن دو خروجی روغن مجزا با فشار های متفاوت و سیکل های جداگانه است.

پمپ های پیستونی مستقیم دوقلو مدل BHD
پمپ های پیستونی مستقیم دوقلو مدل BHD
پمپ های پیستونی مستقیم دوقلو مدل BHD
Main Data
Pumps BHD_EN 40+40 45+45 50+50 53+53 60+30 65+22 72+38 80+21 80+27 83+42
B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C
Displacement (cm3/rot.) 40 40 45 45 50 50 53 53 60 30 65 22 72 38 80 21 80 27 83 42
Output at max. rotation (l/min) 60 60 72 72 60 60 66 66 90 45 104 35 86 46 100 26 100 34 83 42
Operating pressure (bar) (up to) 300 400 250 300 300 400 250 300 300 250
Peak pressure (bar) 350 450 300 350 350 450 300 350 350 300
Rotation min. (rpm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Rotation max. (rpm) 1500 1600 1200 1250 1500 1600 1200 1250 1250 1000
Weight (kg) 23 24 23 24 23 24 23 24 24 23
Sense of Rotation Bi-directional

محصولات ابر