قیچی های تخلیه

قیچی های تخلیه

قیچی های تخلیه در دو مدل تخلیه از بغل و عقب تولید و عرضه گردیده اند. ظرفیت های متنوع این محصولات به شرح ذیل میباشند:

 • Rear Tipper Scissor 1,5ton
 • Three Tipper Scissor 1,5ton
 • Rear Tipper Scissor 3,5ton
 • Three Tipper Scissor 3,5ton
 • Rear Tipper Scissor 7,5ton
 • Three Tipper Scissor 7,5ton
 • Rear Tipper Scissor 19ton
 • Three Tipper Scissor 19ton
 • Rear Tipper Scissor 26ton
 • Three Tipper Scissor 26ton
 • Rear Tipper Scissor 32ton
 • Three Tipper Scissor 32ton
قیچی های تخلیه
قیچی های تخلیه
قیچی های تخلیه

محصولات ابر