TLC320 جرثقیل

Lajvar

مشخصات فنی

حداکثر ظرفیت باربرداری در شعاع ۳ متری ۱۰ تن

حداکثر ارتفاع باربرداری ۱۶.۵ متر

شعاع باربرداري ۱۳.۵ متر

نيروي محركه P.T.O خودروي حامل

زاويه دوران ۶۶۰ درجه

حداقل شاسي مورد نياز خودرو با G.V.W ۱۹ تن

  TLC320جرثقیل

Lajvar
Lajvar